• Call Us
  • +84 466 622 747
  • Email us
  • contact@elive.edu.vn

English for Human Resources

English for Human Resources

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

English for Human Resources

Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập

English for Human Resources

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự

English for Human Resources

Điều kiện tham dự

Điều kiện tham dự

English for Human Resources

Hoàn tất chương trình

Hoàn tất chương trình

English for Human Resources

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

English for Human Resources