• Call Us
  • +84 466 622 747
  • Email us
  • contact@elive.edu.vn

Presentation Skills

Presentation Skills

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Presentation Skills

Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập

Presentation Skills

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự

Presentation Skills

Điều kiện tham dự

Điều kiện tham dự

Presentation Skills

Hoàn tất chương trình

Hoàn tất chương trình

Presentation Skills

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

Presentation Skills