• Call Us
  • +84 466 622 747
  • Email us
  • contact@elive.edu.vn

Communicating in Business

Communicating in Business

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Communicating in Business

Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập

Communicating in Business

Thành phần tham dự

Thành phần tham dự

Communicating in Business

Điều kiện tham dự

Điều kiện tham dự

Communicating in Business

Hoàn tất chương trình

Hoàn tất chương trình

Communicating in Business

Nội dung chương trình

Nội dung chương trình

Communicating in Business

Skills for Success

Tags

Blog Tags

Photostream

Liên hệ

Giờ làm việc